TEČAJ ZA TRENERJE  TENISA A

TRENER TENISA A (STROKOVNI DELAVEC 3, 3. STOPNJA)

 

SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU

1. IME PROGRAMA

Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje tenisa. V okviru programa se bodo kandidati usposabljali za naziv: TRENER TENISA A.

 

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE

Temeljni cilji so usposobiti strokovne delavce na področju tenisa za pedagoško delo s posamezniki in skupinami vrhunskih igralcev-k z najvišjimi tekmovalnimi cilji; delo z vrhunskimi igralci-kami in tistimi, ki bi to želeli postati v teniških društvih in centrih ter individualnih trenerskih ekipah. Temeljne kompetence trenerja tenisa A so delovanje na področju treniranja, tekmovanj, organizacije in vzgoje vrhunskih igralcev (ITN3-1). Na posameznem področju delovanja trener načrtuje, organizira, izvaja in nadzira trening. Trener je sposoben prepoznati probleme z integracijo svoji znanj in izkušenj ter poiskati rešitve na temelju nepopolnih informacij. Trener razvija nove veščine ob uporabi svojih znanj in izkušenj, znanstvenih metod, zamisli, uporabnih rešitev, projektov... ter tako ustvarja nova znanja in procesne rešitve. 


Program zagotavlja naslednje specifične kompetence:

 • Trener je sposoben oblikovati načrt za trenažno enoto, ki je zasnovana na znanstvenih temeljih ter vključuje cilje in vsebine trenažne enote ter potrebne rekvizite,
 • Trener je sposoben organizirati igralce-ke tako, da zagotavlja varno okolje in učinkovit vsestranski razvoj teniških in športnih veščin igralcev-k,
 • Trener je sposoben izvesti trenežno enoto tako, da upošteva temeljna načela dolgoročnega razvoja in načrtovanja, treniranja tenisa, kondicijkega treninga, teorije in metodike športnega treniranja in managementa v športu z osnovami informatike,
 • Trener je sposoben učinkovito nadzorovati trenažne učinke igralcev-k.

 

3. OBSEG USPOSABLJANJA

Obseg usposabljanja je 90 ur – 6 KT.

 

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI

Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje tenisa ima skupna predavanja pri splošnih predmetih, in sicer, za sorodne športne panoge (pr. namizni tenis, badminton, squash).

 

5. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodno vključevanje programa je predvideno v okviru programov, ki jih izvaja mednarodna teniška zveza, evropska teniška zveza in programi, ki se izvajajo v drugih državah (Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina).

 

6. NOSILEC PROGRAMA USPOSABLJANJA

Nosilec programa usposabljanja je Teniška zveza Slovenije, Trenerska organizacija TZS.

 

7. PREDLAGATELJ IN SESTAVLJALEC PROGRAMA

Predlagatelj programa usposabljanje je Trenerska organizacija TZS. Program usposabljanja je sestavil dr. Aleš Filipčič, ki je tudi vodja programa usposabljanja.

 

8. IZVAJALEC PROGRAMA USPOSABLJANJA VODJA IN NOSILCI PREDMETOV

Izvajalec programa usposabljanja je Trenerska organizacija TZS. Vodja usposabljanja je dr. Aleš Filipčič, predavatelj na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport, mednarodni tutor in izvajalec mednarodnih programov usposabljanj. Nosilci predmetov so:

 

Nosilec predmeta in naziv Predmet Število ur
Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Splošne vsebine 1
Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Dolgoročni razvoj in načrtovanje 24
Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Osnove teorije in metodike športnega treniranja 10
Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Treniranje tenisa 7
Dr. Nejc Šarabon, prof.šp.vzg. Kondicijski trening - izhodišča 25
Dr. Radoje Milić, dr.med. Kondicijski trening - fiziološki vidik 8
Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Kondicijski trening - spremljanje in nadzor učinkov treniranja 2
Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg. Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje 6
Aleš Šporn, prof.šp.vzg. Treniranje tenisa - izpit 7

 

9. OSTALI IZVAJALCI PROGRAMA USPOSABLJANA

Ostali izvajalci programa usposabljanja so za področje, ki ga imajo opredeljenega v študijskem programu, tudi Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta v Mariboru in Kopru. Program usposabljanja mora biti istoveten s programom nacionalne panožne športne zveze, ki ga je predhodno potrdil Strokovni svet RS za šport. Udeleženci teh usposabljanj so lahko izključno študenti omenjenih visokošolskih in univerzitetnih programov.

 

10. MNENJE OKS, ZŠZ IN FŠ O PROGRAMU

Izvajalec programa je pridobil mnenja OKS, ZŠZ in FŠ. Pri oblikovanju programa je sestavljalec upošteval veljavna Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (19.11.2013), Framework of tennis coaching qualifications - curriculum building (2007) in strategije tujih teniških zvez pri razvoju usposabljanj teniških trenerjev.

 

11. PREDVIDENI OBSEG VPISA

Tečaj bo izveden, če se bo na program prijavilo od 25 do 30 kandidatov.

 

12. UPORABA APLIKACIJE E-ŠPORT

Pri organizaciji, izvedbi in administriranju programa usposabljanja se uporablja aplikacija E-šport.

Predmetnik

1. ŠTEVILO PREDMETOV

Urnik, razporeditev ur na igrišču in predavalnici ter dnevna obremenitev kandidata.

 

DAN URE - PREDAVALNICA URE - IGRIŠČE SKUPAJ
1 - petek 7 0 7
2 - sobota 8 0 8
3 - nedelja 4 5 9
4 - petek 6 2 8
5 - sobota 10 0 10
6 - nedelja 5 5 10
7 - petek 6 3 9
8 - sobota 3 4 7
9 - nedelja 3 4 7
10 - sobota 15 0 15
SKUPAJ 67 23 90

 

Število predmetov, teme predavanj, vsebine in reference, vrsta, trajanje in predavatelj so navedeni v nadaljevanju:

 

DAN 1 (7 ur)        

Predavalnica: 7 ur  Teniško igrišče: 0 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

14.00-14.45

Splošne vsebine

Uvod v tečaj za trenerje tenisa A (predstavitev programa, urnika, predavateljev, kandidatov, izpitnih obveznosti, pravil obnašanja)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

14.45-16.15

Dolgoročni razvoj in načrtovanje

Dolgoročni razvoj teniških igralcev

Predavalnica

90’

A.Filipčič

16.30-18.00

Dolgoročni razvoj in načrtovanje

Periodizacija treniranja in tekmovanj

Predavalnica

90’

A.Filipčič

18.15-19.45

Dolgoročni razvoj in načrtovanje

Selekcija in iskanje talentov

Predavalnica

90’

A.Filipčič

 

DAN 2 (8ur)

Predavalnica 8ur  Teniško igrišče: 0 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-11.30

Kondicijski trening

Kondicijski trening kot transformacijski proces, temeljna načela kondicijskega treninga

Predavalnica

180’

N.Šarabon

11.45-13.15

Kondicijski trening

Vadba za razvoj gibljivosti in temeljne koordinacije

Predavalnica

90’

N.Šarabon

15.00-16.30

Kondicijski trening

Vadba za razvoj funkcionalne stabilnosti in ravnotežja

Predavalnica

90’

N.Šarabon

 

DAN 3 ( 9 ur)

Predavalnica: 4 ure  Teniško igrišče: 5 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-11.30

Kondicijski trening

Vadba za razvoj jakosti in moči

Predavalnica

180’

N.Šarabon

12.00-13.30

Kondicijski trening

Vadba za razvoj gibljivosti in temeljne koordinacije (predstavitev metod in vaj)

Igrišče

Telovadnica

90’

N.Šarabon

15.00-17.30

Kondicijski trening

Vadba za razvoj jakosti in moči (predstavitev metod in vaj)

Igrišče

Telovadnica

135’

N.Šarabon

 

DAN 4 (8 ur)        

Predavalnica: 6 ur  Teniško igrišče: 2 uri

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Kondicijski trening

Vadba za razvoj hitrosti/agilnosti in vzdržljivosti

Predavalnica

Igrišče

90’

N.Šarabon

10.15-11.45

Kondicijski trening

Pomen regeneracije in zdravstveno-preventivno delovanje

Predavalnica

Igrišče

90’

N.Šarabon

12.30-14.00

Kondicijski trening

Periodizacija v procesu športne vadbe

Predavalnica

Igrišče

90’

N.Šarabon

15.30-17.00

Kondicijski trening

Izdelava letnega načrta kondicijskega treninga

Predavalnica

90’

N.Šarabon

 

DAN 5 (10 ur)     

Predavalnica: 10 ur  Teniško igrišče: 0 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-12.30

Kondicijski trening

Regeneracija v športu

Predavalnica

180’

R.Milić

14.00-17.30

Kondicijski trening

Hidracija in prehrana naprednješih teniških igralcev

Predavalnica

180’

R.Milić

17.45-19.15

Kondicijski trening

Spremljanje in nadzor učinkov treniranja (metode in postopki spremljanja učinkov treniranja)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

 

DAN 6 (10 ur)     

Predavalnica: 5 ur  Teniško igrišče: 5 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-11.30

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Treniranje naprednejših igralcev

Predavalnica

135’

A.Filipčič

11.45-13.15

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Integralni (holističen) pristop v teniškem treniranju – teoretična izhodišča

Predavalnica

90’

A.Filipčič

14.45-16.15

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Razvoj veščin pri naprednejših igralcih

Igrišče

90’

A.Filipčič

16.30-19.30

Osnove teor. in metod. šp.treniranja

Integralni trening za naprednejše igralce – delo z igralci

Igrišče

135’

A.Filipčič

 

DAN 7 (9 ur)        

Predavalnica: 6 ur  Teniško igrišče: 3 ure

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-11.00

Treniranje tenisa

Integralni trening za naprednejše igralce – praktično delo z igralci

Igrišče

135’

A.Filipčič

12.30-14.00

Management v športu z osnov.informatike in zakonodaje

Poklicni razvoj trenerja

Predavalnica

90’

A.Filipčič

14.15-15.45

Management v športu z osnov.informatike in zakonodaje

Komunikacija in uporaba sodobnih tehnologij

Predavalnica

90’

A.Filipčič

16.00-17.30

Management v športu z osnov.informatike in zakonodaje

Marketing in prodaja produktov

Promocija tenisa

Predavalnica

90’

A.Filipčič

 

DAN 8 ( 7 ur)       

Predavalnica: 3 ur  Teniško igrišče: 4 ur

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-11.30

Dolgoročni razvoj in načrtovanje

Izdelava letnega načrta za teniškega igralca

Predavalnica

135’

A.Filipčič

13.00-16.00

Treniranje tenisa

Integralni trening za naprednejše igralce – praktično delo z igralci

Igrišče

180’

A.Filipčič

 

DAN 9 (7 ur)        

Predavalnica: 3 ure  Teniško igrišče: 4 ure

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-11.30

Treniranje tenisa - izpit

30’, 1 igrišče, kompleksen cilj (ta-te, psih, kond.) 2 igralca

Igrišče

180'

A.Šporn

12.00-14.15

Treniranje tenisa - izpit

60 vprašanj (30 zaprtega, 30 odprtega tipa)

Predavalnica

135’

A.Šporn

 

DAN 10 (15 ur)

 

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / REFERENCE

VRSTA

TRAJANJE

KOORDINATOR

  Dolgoročni razvoj in načrtovanje

Izdelava lin zagovor letnega načrt treniranja in tekmovanj

Samostojno delo

15 ur

A.Filipčič

 

2. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA POVEZANOST PREDMETOV PROGRAMA

Pri predmetih je predvidena vertikalna nadgradnja. Vertikalno se program navezuje na višji program, horizontalno pa na programe stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS, domače in mednarodne teniške organizacije.

 

3. ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA

 1. Filipčič A.: Tenis – Tehnika in taktika, FŠ, 2000,
 2. Filipčič A.: Tenis – Organizacijske oblike, FŠ, 2000,
 3. Filipčič A, T. Filipčič.: Tenis – Učenje, Ljubljana, FŠ, 2003,
 4. Filipčič, A.: Tenis – Treniranje, Ljubljana, FŠ, 2010,
 5. Filipčič, A., Čoh, M., Završki, S.: Teniška motorika – dvd, Ljubljana, FŠ, 2007,
 6. Filipčič, A.: Predavanja za trenerje tenisa A, Ljubljana, 2015,
 7. ITF: ITF Priročnik za teniške trenerje, Ljubljana, TZS, 2010,
 8. ITF: ITF Razvoj teniške tehnike, Ljubljana, TZS, 2015,
 9. Kondrič, M., Filipčič, A. Scientific approach in table tennis and tennis in Slovenia,Toronto, Sport Books Publisher, 2009.

Pogoji za vpis

Kandidat mora imeti naziv trener tenisa B . Imeti mora vsaj dve (2) letne trenerske (športno pedagoške) izkušnje z naprednejšimi igralci-kami. Za praktični del tečaja mora kandidat zagotoviti prisotnost igralca-ke z ustreznimi teniškimi kompetencami, ki jih natančno opredeli vodja tečaja. Pred tečajem mora opraviti začetno preverjanje teoretičnega znanja.

Pogoji za napredovanje po stopnjah

Program usposabljanja trener tenisa A je najvišja stopnja usposobljenosti in ne omogoča napredovanja v višji strokovni naziv.

Pogoji za dokončanje programa usposabljanja in navedba naziva

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 90% prisotnost na predavanjih in vajah. Kandidat mora opraviti naslednje izpitne obveznosti:

 1. Praktični izpit – izvedba integralnega teniškega treninga,
 2. Izpolniti delovni zvezek,
 3. Izdelat in zagovarjati letni načrt za teniškega igralca,
 4. Opraviti deset (10) urno prakso s teniškim igralcem v klubu, centru ali akademiji,
 5. Prikazati ustrezne osebnostne značilnosti,
 6. Teoretični izpit

 

V kolikor kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih.

 

Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv TRENER TENISA A.

Licenciranje

Trener tenisa A je strokovni naziv. Poleg strokovnega naziva mora trener vsako leto pridobiti veljavno licenco. Licenco za tekoče leto dobi kandidat na seminarjih, konferencah, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS ali katera druga domača ali mednarodna trenerska organizacija.

Financiranje

Usposabljanje financirajo kandidati sami oziroma njihova društva.