Tečaj za trenerje tenisa C

TRENER TENISA C  (STROKOVNI DELAVEC 2, 2. STOPNJA)

 

SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU

1. IME PROGRAMA

Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje tenisa. V okviru programa se bodo kandidati usposabljali za naziv: TRENER TENISA C.

 

2. TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE

Temeljni cilji so usposobiti strokovne delavce na področju tenisa za pedagoško delo s posamezniki in skupinami naprednješih mladih in starejših igralcev; delo z mladimi igralci-kami v tekmovalnih programih, s starejšmi igralci-kami v programih teniških društev in drugih organizacij. Temeljne kompetence trenerja tenisa C so delovanje na področju treniranja, tekmovanj, organizacije in vzgoje naprednejših igralcev-k s tekmovalnimi cilji (do U14) ter naprednješih igralcev-k vseh starosti (ITN7-4). Na posameznem področju delovanja trener načrtuje, organizira, izvaja in nadzira trening. Trener je sposoben izvajati različne specifične in praktične veščine na način, da uporablja lastne kreativne rešitve pri izbiri pristopov, metod, vaj, postopkov in rekvizitov. Trener analizira različne pristope za doseganje ciljev z vidika strategije treniranja, ki jo uporabi.

 

Program zagotavlja naslednje specifične kompetence:

 • Trener je sposoben oblikovati načrt za trenažno enoto, ki je zasnovana na znanstvenih temeljih ter vključuje ciljein vsebine trenažne enote ter potrebne rekvizite
 • Trener je sposoben organizirati igralce-ke tako, da zagotavlja varno okolje in učinkovit vsestranski razvoj teniških in športnih veščin igralcev-k
 • Trener je sposoben izvesti  trenažno enoto tako, da upošteva temeljna načela treniranja tenisa, taktike tenisa, biomehanike in tehnike tenisa, kondicijskega treninga, psihologije v športu, managementa v športu z osnovami informatike ter športne medicine in prve pomoči.
 • Trener je sposoben učinkovito nadzorovati trenažne učinke igralcev-k.

 

3. OBSEG USPOSABLJANJA

Obseg usposabljanja je 90 ur – 6 KT.

 

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI

Program usposabljanja strokovnih delavcev za področje tenisa ima skupna predavanja pri splošnih predmetih, in sicer, za sorodne športne panoge (pr. namizni tenis, badminton, squash).

 

5. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodno vključevanje programa je predvideno v okviru programov, ki jih izvaja mednarodna teniška zveza, evropska teniška zveza in programi, ki se izvajajo v drugih državah (Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina).

 

6. NOSILEC PROGRAMA USPOSABLJANJA

Nosilec programa usposabljanja je Teniška zveza Slovenije.

 

7. PREDLAGATELJ IN SESTAVLJALEC PROGRAMA

Predlagatelj programa usposabljanje je Trenerska organizacija TZS. Program usposabljanja je sestavil dr. Aleš Filipčič, ki je tudi vodja programa usposabljanja.

 

8. IZVAJALEC PROGRAMA USPOSABLJANJA VODJA IN NOSILCI PREDMETOV

Izvajalec programa usposabljanja je Trenerska organizacija TZS. Vodja usposabljanja je dr. Aleš Filipčič, predavatelj na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport, mednarodni tutor in izvajalec mednarodnih programov usposabljanj. Nosilci predmetov so:

 

Nosilec predmeta in naziv

Predmet

Število ur

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Splošne vsebine

3

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Taktika tenisa

7

Mag. Hrvoje Zmajić, prof.šp.vzg.

Tehnika tenisa

21

Dr. Aleš Filipčič, prof.šp.vzg.

Treniranje tenisa

31

Dr. Nejc Šarabon, prof.šp.vzg.

Osnove teorije in metodike športnega treniranja

5

Dr. Matej Tušak, dipl.psih.

Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu

7

Silva Jošt

Osnove športne medicine in prva pomoč

5

Dr. Jaka Bednarik, prof.šp.vzg.

Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje

5

Aleš Šporn, prof.šp.vzg.

Treniranje tenisa - izpit

6

 

9. OSTALI IZVAJALCI PROGRAMA USPOSABLJANA

Ostali izvajalci programa usposabljanja so za področje, ki ga imajo opredeljenega v študijskem programu, tudi Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta v Mariboru in Kopru. Program usposabljanja mora biti istoveten s programom nacionalne panožne športne zveze, ki ga je predhodno potrdil Strokovni svet RS za šport. Udeleženci teh usposabljanj so lahko izključno študenti omenjenih visokošolskih in univerzitetnih programov.

 

10. MNENJE OKS, ZŠZ IN FŠ O PROGRAMU

Izvajalec programa je pridobil mnenja OKS, ZŠZ in FŠ. Pri oblikovanju programa je sestavljalec upošteval veljavna Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (19.11.2013), Framework of tennis coaching qualifications - curriculum building (2007) in strategije tujih teniških zvez pri razvoju usposabljanj teniških trenerjev.

 

11. PREDVIDENI OBSEG VPISA

Tečaj bo izveden, če se bo na program prijavilo od 25 do 30 kandidatov.

 

12. UPORABA APLIKACIJE E-ŠPORT

Pri organizaciji, izvedbi in administriranju programa usposabljanja se uporablja aplikacija E-šport.

Predmetnik

1. ŠTEVILO PREDMETOV

Urnik, razporeditev ur na igrišču in predavalnici ter dnevna obremenitev kandidata.

 

DAN

URE – PREDAVALNICA

URE – IGRIŠČE

TOTAL

1 – petek

8

0

8

2 – petek

4

6

10

3 – sobota

2

7

9

4 – nedelja

4

7

11

5 – petek

0

8

8

6 – sobota

7

3

10

7 – nedelja

5

4

9

8 – petek

5

4

9

9 – sobota

6

4

10

10 – nedelja

2

4

6

TOTAL

43

47

90

 

Število predmetov, teme predavanj, vsebine in reference, vrsta, trajanje in predavatelj so navedeni v nadaljevanju:

 

DAN 1 (8 ur)

Predavalnica: 8 ur Teniško igrišče: 0 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

13.00-13.45

Splošne vsebine

Uvod v tečaj za trenerje tenisa C (predstavitev programa, urnika, predavateljev, kandidatov, izpitnih obveznosti, pravil obnašanja)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

13.45-15.15

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Osnove komunikacije (vloga trenerja, vrste komunikacije, stili vodenja)

Predavalnica

90’

M.Tušak

15.30-17.00

Tehnika tenisa

Temeljni principi pri izvedbi teniških udarcev in gibanj (biomehanski principi: ravnotežje, inercija, momentum, nasportna sila, elastična energija, kinetična veriga)

Predavalnica

90'

H.Zmajić

17.15-18.45

Taktika tenisa

Uvod v teniško taktiko posameznikov (igralni stili, dvd Louis Cayer – Singles Tactics)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

19.00-19.45

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Komunikacija z igralcem, starši, funkcionarji, mediji…

Predavalnica

45'

M.Tušak

 

DAN 2 (10 ur)     

Predavalnica: 4 ure Teniško igrišče: 6 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Tehnika tenisa

Temeljni principi pri izvedbi teniških udarcev in gibanj (biomehanski principi: ravnotežje, inercija, momentum, nasportna sila, elastična energija, kinetična veriga)

Igrišče

90’

H.Zmajić

10.15-11.45

Tehnika tenisa

Forhend (FFT DVD Forehand)

Igrišče

90'

H.Zmajić

12.00-13.30

Tehnika tenisa

Bekend (FFT DVD Backhand)

Igrišče

90'

H.Zmajić

15.00-16.30

Tehnika tenisa

Servis (FFT DVD Serve)

Predavalnica

90'

H.Zmajić

16.45-18.15

Tehnika tenisa

Retern (FFT DVD Return of serve)

Predavalnica

90'

A.Filipčič

 

DAN 3 (9 ur)

Predavalnica: 2 uri Teniško igrišče: 7 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Tehnika tenisa

Analiza in razvoj teniške tehnike (metode razvoja teniške tehnike)

Predavalnica

90'

H.Zmajić

10.30-12.00

Tehnika tenisa

Vaje za razvoj mehanike gibanja (servis, forhend, bekend)

Igrišče

90'

A.Filipčič

12.15-13.45

Tehnika tenisa

Volej in smeš (FFT DVD Volley)

Igrišče

90'

A.Filipčič

15.15-16.00

Treniranje tenisa

Demonstracija TA-TE teniškega treninga 1

Igrišče

45’

A.Filipčič

16.15-18.45

Treniranje tenisa

Podajanje, tarče, organizacija prostora in časa (komunikacija – „glasnost, povratne informacije“)

Igrišče

90’

A.Filipčič

 

DAN 4 (11 ur)

Predavalnica: 4 ure Teniško igrišče: 7 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Taktika tenisa

Temeljne igralne situacije (5 igralnih situacij, razvoj in trening taktike v igri posameznikov, vprašanja kdaj, kam, kako)

Igrišče

90’

A.Filipčič

10.15-11.45

Treniranje tenisa

Organizacijske oblike (pomen in vrste organizacijskih oblik, kako oblikujemo teniški vajo, elementi)

Igrišče

90’

A.Filipčič

12.00-14.15

Taktika tenisa

Osnove taktike igre dvojic (DVD Louis Cayer Doubles Tactics, postavitve in gibanja igralcev pri igri dvojic)

Igrišče

135’

A.Filipčič

15.30-17.00

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Osnove psihološke priprave (težave na psihološkem področju, razvoj psiholoških sposobnosti in značilnosti)

Predavalnica

90’

M.Tušak

17.15-18.45

Kondicijski trening

Pomen kondicijske priprave za mlade teniške igralce (pomembne kondicijske sposobnosti – koordinacija, hitrost, agilnost, (DVD DTB Coordination & Fitness training, B.Linder Predavanje Stockholm, Cancun)

Predavalnica

90’

S.Završki

 

DAN 5 (10 ur)

Predavalnica: 2 uri Teniško igrišče: 8 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-09.15

Tehnika tenisa

Teniška gibanja (pomen in dejavniki, ki vplivajo na teniška gibanja, vrste teniških gibanj, razvih teniških gibanj)

Igrišče

45’

A.Filipčič

09.30-11.00

Tehnika tenisa

Analiza in razvoj lastne igre (snemanje in video analiza igre posameznikov, uporaba SC za analizo tehnike, razvoj lastne igre  - delo v parih)

Igrišče

90'

A.Filipčič

11.15-12.00

Treniranje tenisa

Demonstracija TA-TE teniškega treninga 2

Igrišče

45’

A.Filipčič

14.00-16.00

Treniranje tenisa

Organizacija TA-TE treninga (aktivnost in varnost igralcev, komunikacija – postavljanje vprašanj, uporaba demokratičnih načinov komunikacije)

Igrišče

180’

A.Filipčič

16.15-17.45

Teorija in metodika športnega treniranja

Športno treniranje kot sistem in proces, športnik, biološki vidik treniranja, dejavniki treniranja, ciklizacija

Predavalnica

90'

N.Šarabon

 

DAN 6 (10 ur)

Predavalnica: 7 ur  Teniško igrišče: 3 ure

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.45

Teorija in metodika športnega treniranja

Športno treniranje kot sistem in proces, športnik, biološki vidik treniranja, dejavniki treniranja, ciklizacija

Predavalnica

135'

N.Šarabon

11.00-12.30

Treniranje tenisa

Nekatera pomembna obdobja razvoja teniških igralcev (biološki razvoj otrok in mladostnikov, pomembne faze razvoja)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

12.45-14.15

Treniranje tenisa

Letni načrt tekmovanj in treningov – U12&14 (pomen načrtovanja, periodizacija, letni načrt, obdobja letnega načrta)

Predavalnica

90’

A.Filipčič

15.45-18.00

Treniranje tenisa

Organizacija TA-TE treninga – delo z igralci

Igrišče

135'’

A.Filipčič

 

DAN 7 (9 ur)

Predavalnica: 5 ur  Teniško igrišče: 4 ure

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Splošne vsebine

Pravila tenisa

Predavalnica

90’

B.Kreutz

10.15-11.45

Treniranje tenisa

Postavljanje ciljev (pomen postavljanja ciljev, vrste ciljev, postavljanje ciljev in treniranje)

Predavalnica

90'

A.Filipčič

12.00-12.45

Treniranje tenisa

Analiza tekme in značilnosti teniškega igralca (kaj in kako spremljati teniški dvoboj, kaj opazovati)

Predavalnica

45’

A.Filipčič

15.00-18.00

Treniranje tenisa

Organizacija TA-TE treninga – delo z igralci

Igrišče

180’

A.Filipčič

 

DAN 8 (9 ur)

Predavalnica: 5 ur Teniško igrišče: 4 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Treniranje tenisa

Analiza tekme in značilnosti teniškega igralca (analiza teniškega igralca med dvobojem; taktični, tehnični, kondicijski, psihološki vidik)

Igrišče

90’

A.Filipčič

10.15-11.45

Osn. razv. psih. in psih. v športu

Psihološki trening mladih teniških igralcev (analiza tenisa z vidika psiholoških zahtev, psihološke sposobnosti pri tenisu)

Igrišče

90’

A.Filipčič

13.30-18.30

Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje

Menagement v šport, dejavniki, področja delovanja, zakonodja na področju športa v RS, finaciranje športa v RS, poslovni vidik trenerskega dela

Predavalnica

225’

J.Bednarik

 

DAN 9 (10 ur)

Predavalnica: 6 ur  Teniško igrišče: 4 ure

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-13.00

Osnove športne medicine in prva pomoč

Športna medicina in prva pomoč (definicija, pomen športne medicine, dejavniki tveganja, postopki prve prve pomoči)

Predavalnica

225’

S.Jošt

13.15-14.00

Treniranje tenisa

Spremljanje mladih teniških igralcev na tekmovanjih (odgovornosti trenerja in načrtovanje ter organizacija odhoda na tekmovanje)

Predavalnica

45’

A.Šporn

15.30-18.30

Treniranje tenisa

Organizacija TA-TE treninga – delo z igralci

Igrišče

180'

A.Filipčič

 

DAN 10 (6 ur)

Predavalnica: 2 ure Teniško igrišče: 4 ur

URA

PREDMET

PREDAVANJE / VSEBINA / PRIPOMOČKI

VRSTA

TRAJANJE

PREDAVATELJ

08.30-10.00

Test igralnih sposobnosti

3 igralne situacije

Igrišče

90’

A.Šporn

10.30-12.00

Treniranje tenisa - izpit

30’, 1 igrišče, taktično-tehnični cilj, 2 igralca

Igrišče

90'

A.Šporn

14.00-17.30

Treniranje tenisa - izpit

60 vprašanj (30 zaprtega, 30 odprtega tipa)

Predavalnica

90’

A.Šporn

 

2. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA POVEZANOST PREDMETOV PROGRAMA

Pri predmetih je predvidena vertikalna nadgradnja. Vertikalno se program navezuje na višji program, horizontalno pa na programe stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS, domače in mednarodne teniške organizacije.

 

3. ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA

 1. Filipčič A.: Tenis – Tehnika in taktika, FŠ, 2000
 2. Filipčič A.: Tenis – Organizacijske oblike, FŠ, 2000
 3. Filipčič A, T. Filipčič.: Tenis – Učenje, Ljubljana, FŠ, 2003
 4. Filipčič, A.: Tenis – Treniranje, Ljubljana, FŠ, 2010
 5. Filipčič, A., Čoh, M., Završki, S.: Teniška motorika – dvd, Ljubljana, FŠ, 2007
 6. Filipčič, A.: Predavanja za trenerje tenisa C, Ljubljana, 2015.
 7. ITF: ITF Priročnik za teniške trenerje, Ljubljana, TZS, 2010
 8. Kondrič, M., Filipčič, A. Scientific approach in table tennis and tennis in Slovenia,Toronto,  Sport Books Publisher, 2009.

Pogoji za vpis

Kandidati mora imeti naziv trener tenisa D. Imeti mora vsaj eno (1) letne trenerske (športno pedagoške) izkušnje z mladimi igralci-kami ali štiri (4) letne tekmovalne izkušnje. Za praktični del tečaja mora kandidat zagotoviti prisotnost igralca-ke z ustreznimi teniškimi kompetencami, ki jih natančno opredeli vodja tečaja. Pred tečajem mora opraviti začetno preverjanje teoretičnega znanja.

Pogoji za napredovanje po stopnjah

Program usposabljanja predvideva napredovanje iz posameznega strokovnega naziva v naziv. Kandidati, ki uspešno opravijo tečaj za trenerja tenisa C, se lahko prijavijo na tečaj za trenerja tenisa B. 

Pogoji za dokončanje programa usposabljanja in navedba naziva

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 90% prisotnost na predavanjih in vajah. Kandidat mora opraviti naslednje izpitne obveznosti:

 

 1. Praktični izpit je sestavljen iz:
  TA-TE teniškega treninga
  - demonstracije udarcev
 1. Izpolniti delovni zvezek
 2. Izdelati seminarsko nalogo
 3. Prikazati ustrezne osebnostne značilnosti
 4. Teoretični izpit.

 

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega ponavljanja preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih.

 

Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv TRENER TENISA C.

Licenciranje

Trener tenisa C je strokovni naziv. Poleg strokovnega naziva mora trener vsako leto pridobiti veljavno licenco.Licenco za tekoče leto dobi kandidat na seminarjih, konferencah, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS ali katera druga domača ali mednarodna trenerska organizacija.

Financiranje

Usposabljanje financirajo kandidati sami oziroma njihova društva.