Tečaj za trenerje tenisa C (1. stopnja usposabljanja, športno treniranje, tenis)

Tečaj je namenjen tistim, ki jih zanima tenis, poučevanje začetnikov in treniranje igralcev vseh starosti.

Tečaj za trenerje tenisa C (1. stopnja usposabljanja, športno treniranje, tenis)

Program tečaja za trenerje tenisa C (1. stopnja usposabljanja, športno treniranje, tenis)

Ime programa: športno treniranje – tenis – 1.stopnja

Naziv, ki ga posameznik pridobi: strokovni delavec 1 – športno treniranje – tenis

Ime in priimek vodje programa: dr. Aleš Filipčič

Izobrazba vodje programa: prof. šp. vzg., doktor kinezioloških znanosti

Cilji programa: Cilj programa športno treniranje - tenis- 1.stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi tenis v vseh njenih pojavnih oblikah.

Kompetence, ki jih pridobi posameznik z uspešno zaključenim usposabljanjem: Program usposabljanja športno treniranje - tenis- 1.stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge tenis, s ciljem doseganja tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave. Na posameznem področju delovanja strokovni delavec izvaja in spremlja proces športne vadbe s ciljem doseganja športnih dosežkov ali izboljšanja zdravja in počutja teniških igralcev. Strokovni delavec je sposoben izvajati temeljne učne in trenažne veščine na čim bolj enostaven način, tako da upošteva temeljne tehnične principe, učne metode in postopke, taktične strategije ob uporabi ustreznih učnih pripomočkov, rekvizitov, komunikacijskih in vadbenih oblik. Proces športne vadbe je z vidika obremenitve in vsebin v celoti prilagojen sposobnostim, veščinam, izkušnjam, starosti in ciljem teniških igralcev. Strokovni delavec proces športne vadbe dokumentira na način, da lahko spremlja učinke športne vadbe.

Trajanje programa usposabljanja (št. ur): 120

Pogoji za vključitev v program: Starost najmanj 18 let, Najmanj pridobljena srednja poklicna izobrazba.

Pogoji dokončanja: Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80 % prisotnost na obveznih in vsaj 80 % prisotnost  na posebnih vsebinah.

Pogoji za dokončanje tečaja so opravljene naslednje izpitne obveznosti:

 1. Praktični izpit, ki je sestavljen iz:
  - teniškega treninga,
  - demonstracije udarcev,
 2. Izpolniti delovne zvezke,
 3. Prikazati ustrezne osebnostne značilnosti,
 4. Teoretični izpit iz obveznih in posebnih vsebin.

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«.

Kandidat mora usposabljanje zaključiti zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.

Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – TENIS.

Predmetnik obveznih vsebin (1. stopnja): 22 ur 

Zap.št.

Predmet

Št. ur

Standardi znanj

1

Osnove gibanja

5

Pozna gibalne sposobnosti,Pozna fizikalne zakonitosti gibanja,Pozna osnove gibalnega nadzora in učenja.

2

Osnove športne vadbe

5

Pozna in razume temeljne didaktične pristope (cilji vadbe in metode),Pozna metode in sredstva za razvoj gibalnih sposobnosti,Zna izvajati in spremljati športno vadbo skozi proces.

3

Osnove medicine športa

5

Pozna osnove prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja,Pozna uporabo avtomatiziranega zunanjega defibrilatorja pri temeljnih postopkih oživljanja,Zna izvesti prvo pomoč pri poškodbi gibal,Pozna osnove preprečevanje poškodb v športu.

4

Psihsocialne osnove športa

5

Pozna osnove razvojne psihologije (spoznavni razvoj, osebnostne lastnosti, motivacija),Pozna osnove in pomen športne psihologije (vodenje, lik trenerja),Prepozna družbene razsežnosti okolja v katerem deluje (komunikacija, etika, doping, fair play, socialna inkljuzija skozi šport),Prepozna oblike nasilja v športu.

5

Odgovornost in zakonodaja v športu

2

Pozna pravne podlage, ki urejajo področje športa,Pozna odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe.

Skupno število ur:

22

 

Predmetnik posebnih vsebin: 98 ur 

Zap.št.

Predmet

Št. ur

Standardi znanj

Način preverjanja znanja

1

Splošne vsebine

1

Pozna cilje, kompetence, vsebine, izpitne obveznosti, literaturo, nosilce rednega in stalnega usposabljanja.

teoretični

2

Komunikacija

7

Pozna osnove komunikacije pri poučevanju tenisa,Pozna osnove komunikacije s starši,Pozna osnove reševanja neprimernega obnašanja pri poučevanju.

teoretični in praktični

3

Poučevanje tenisa

37

Pozna osnove odprtih športnih panog,Pozna vlogo učenca, trenerja in dejavnikov, ki vplivajo na poučevanje,Razume in določa trenažne in tekmovalne cilje,Pozna osnove učenja tenisa,Pozna metodiko in metode poučevanja tenisa,Izvaja metodične postopke za posamezne skupine udarcev,Pozna in uporablja različne metode in oblike izvajanja metodičnih postopkov,Razume in izvaja razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti pri tenisu,Pozna teniške igre,Pozna strategije dela z osebami z invalidnostjo.

teoretični in praktični

4

Taktika tenisa

10

Pozna razvoj taktične odločitve,Pozna temeljne taktične situacije in namere,Pozna in razume osnove taktike teniških igralcev v igri posameznikov in dvojic,Pozna značilnosti igralnih situacij pri igri posameznikov in dvojic,Pozna in prepozna različne igralne stile,Izvaja teniški trening s taktičnimi cilji za teniške igralce,Razume in izvaja dolgoročni taktični razvoj teniških igralcev.

teoretični in praktični

5

Tehnika tenisa

18

Pozna kriterije za analizo in razvoj teniške tehnike,Pozna tehnične značilnosti vseh teniških udarcev in gibanj,Sposoben je tehnične analize teniškega igralca,Pozna, razume in uporablja različne metode razvoja teniške tehnike,Pozna, razume in izvaja dolgoročni tehničnih razvoj teniških igralcev,Sposoben je izvajati teniške udarce in gibanja v skladu z biomehanskimi principi.

teoretični in praktični

6

Treniranje tenisa

25

Pozna in izvaja različne načine podajanja, postavljanja tarč ter organizacijo prostora in časa v času treningov,Izvaja teniški trening v skladu s pristopom razvoja tenisa skozi igro, v skladu s temeljnimi didaktičnimi pristopi, metodami in sredstvi za razvoj,Pozna, razume in izvaja individualni in skupinski trening,Pozna in uporablja različne organizacijske oblike,Pozna in razume postopke spremljanja učinkov treniranja teniških igralcev.

teoretični in praktični

Skupno število ur:

98

 

 

PROGRAM TEČAJA ZA TRENERJE TENISA C (STROKOVNI DELAVEC 1)

 

Predavanja

C Splosne vsebine - UVOD V TECAJ ZA TRENERJE TENISA C

C Komunikacija - ODNOS S STARSI

C Komunikacija - OSNOVE KOMUNIKACIJE PRI POUCEVANJU TENISA

C Komunikacija - RESEVANJE NEPRIMERNEGA OBNASANJA MLADIH IGRALCEV

C Kondicijsko treniranje - KONDICIJSKI TRENING MLADIH TENISKIH IGRALCEV

C Organizacija treninga - NACRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TRENINGA PRI MLADIH

C Organizacija treninga - ORGANIZACIJA DELA Z ZACETNIKI V TENISKI SOLI

C Organizacija treninga - ORGANIZACIJA SKUPINSKEGA TRENINGA Z NAPREDNEJSIMI IGRALCI

C Organizacija treninga - ORGANIZACIJSKE OBLIKE IN POUCEVANJE TENISA

C Osnove gibanja - OSNOVE UCENJA TENISA

C Osnove sportne vadbe - NACRTOVANJE TRENINGOV IN TEKMOVANJ

C Osnove sportne vadbe - NEKATERA POMEMBNA OBDOBJA RAZVOJA TENISKIH IGRALCEV

C Osnove sportne vadbe - OSNOVE GIBANJA V SPORTU

C Osnove sportne vadbe - SPORTNO TRENIRANJE KOT SISTEM

C Poucevanja tenisa - METODIKA POUCEVANJA TENISA - PRVI KORAKI

C Poucevanje tenisa - TEMELJNE SPOSOBNOSTI ZA UCENJE TENISA IN TENIŠKE IGRE

C Poucevanje tenisa - TENIS KOT ODPRTA IGRA

C Psiholosko treniranje - PSIHOLOSKI TRENING MLADIH TENISKIH IGRALCEV

C Taktika tenisa - IGRALNI STILI, ZNACILNOSTI IN IGRALCI

C Taktika tenisa - OSNOVE  TAKTIKE V IGRI POSAMEZNIKOV

C Taktika tenisa - OSNOVE TAKTIKE IGRE DVOJIC

C Taktika tenisa - RAZVOJ IN TRENING TAKTIKE V IGRI POSAMEZNIKOV

C Taktika tenisa - RAZVOJ TAKTICNE ODLOCITVE PRI MLADIH TENISKIH IGRALCIH

C Tehnika tenis - OSNOVE TENISKE TEHNIKE

C Tehnika tenisa - BEKEND

C Tehnika tenisa - FORHEND

C Tehnika tenisa - MANIFESTACIJA BIOMEHANSKIH PRINCIPOV PRI TENISKIH UDARCIH IN GIBANJIH

C Tehnika tenisa - OSTALI UDARCI

C Tehnika tenisa - RETERN

C Tehnika tenisa - SERVIS

C Tehnika tenisa - SMES

C Tehnika tenisa - TEMELJNI PRINCIPI PRI IZVEDBI TENISKIH UDARCEV IN GIBANJ

C Tehnika tenisa - TENISKA GIBANJA

C Tehnika tenisa - VOLEJ

C Treneriranje tenisa - ANALIZA TEKME IN POSTAVLJANJE CILJEV PRI TRENIRANJU MLADIH TENISKIH IGRALCEV

C Treneriranje tenisa - DOLGOROCEN RAZVOJ IGRE - IGRA NA OSNOVNI CRTI

C Treneriranje tenisa - DOLGOROCEN RAZVOJ IGRE - IGRA PRI MREZI

C Treneriranje tenisa - DOLGOROCEN RAZVOJ IGRE - IGRA PROTI IGRALCU NA MREZI

C Treneriranje tenisa - DOLGOROCEN RAZVOJ IGRE - RETERNIRANJE

C Treneriranje tenisa - DOLGOROCEN RAZVOJ IGRE - SERVIRANJE

C Treniranje tenisa - DOLGOROCEN RAZVOJ TENISKE IGRE

C Treniranje tenisa - DOLGOROCEN RAZVOJ TENISKE TEHNIKE

 

 

Videoposnetki

TRC Preizkus igralnih veščin

Baseline game technical development U13

Serving technical development U13

Usposabljanje strokovnih delavcev v športu

Serve - technical development - 9&under

Serve - technical development - 12&under

Serve - technical development - 16&under

Baseline strokes - Technical development - 9&under

Baseline strokes - technical development - 12&under

Baseline strokes - Technical development - 16&under

Return of serve - technical development - 16&under

Volleys - technical development

 • Šepetalec žogicam!

  Ocena

  Aleš Filipčič ima kombinacijo strokovnega in osebnega pristopa, ki se izrazita v vrhunskih rezultatih. Priporočam!

  - Anja H.

 • Ko zaradi dreves ne vidiš gozda

  Ocena

  Teniški trenerji pogosto zaradi dreves ne vidimo gozda. Aleš nam je pomagal kako z uporabo biomehanskih principov in analize učinkovitosti udarcev, v nekaj dneh določiti prave cilje ter predstavil zelo uporabne vaje za razvoj tehnike in igre v celoti. Izjemno zanimiva in koristna izkušnja tako za trenerja kot teniškega igralca.

  Max S.

 • Če igra tvoje igralke stagnira

  Ocena

  Ko delaš s teniško igralko že nekaj let, določenih odstopanj ne vidiš več. Zato je zelo koristno, ko ti nekdo na drugačen način predstavi, kako teniški igralki pomagati dvigniti raven igre. Priporočam vsem trenerjem in igralcem, ki stagnirajo v igri.

  Alexander A.

 • Pridobila sem ogromno znanja

  Ocena

  Osebno menim, da je bil tečaj izjemno dobro izpeljan in organiziran. Lahko rečem, da sem pridobila ogromno novega znanja. Na tečaju je bilo zabavno, poučno. Spoznala sem veliko novih prijateljev. Ocena 10/10.

  Anja K.

 • Dobra kombinacija teoretičnih in praktičnih vidikov poučevanja tenisa

  Ocena

  Usposabljanje je bilo zelo strokovno, časovno primerno in učinkovito izpeljano. Dobra kombinacija teoretičnih vaj ter praktičnih vidikov na igrišču. Predavatelj zna odlično približati vsebine udeležencem in voditi interaktivno diskusijo, kar je najpomembnejši vidik za učinkovito prenašanje znanja. Tudi organizacija, komunikacija in dostopnost predavateljev je bila zelo dobra.

  Miha P.

 • Napredek v krakem času

  Ocena

  Preživeli smo zelo intenziven in koristen teden, kjer nam je Aleš na zelo enostaven način predstavil kako v kratkem času izboljšati tehniko vseh udarcev in to tudi prenesti v tekmo.

  Bojan P.

 • Predavanje za starše TK Nova Gorica

  Ocena

  Starši smo pri spremljanju razvoja svojega mladega tenisača pogosto prepuščeni sami sebi. Zato so predavanja za starše teniških igralcev in igralk izjemno poučna in koristna. Utrdijo nekatera tvoja prepričanja in pomagajo spremeniti razmišljanja in delovanja, ki otroku ne koristijo. Pripročam vsem staršem mladih tenisačev.

  Max S.

 • Po 27 letih ponovno navdušen nad usposabljanjem

  Ocena

  Po 27. letih prakse sem se ponovno udeležil usposabljanja. Po vseh teh letih prakse, uspehov, obiskov seminarjev s tujimi predavatelji, sem bil ponovno navdušen, tako kot pred tremi desetletji. Izjemno znanje, srčnost predavatelja, ki kažejo na veliko ljubezen do tenisa in športa na splošno. To so samo nekatere kvalitete, ki predavatelja uvrščajo v sam vrh teniških strokovnjakov s katerimi sem se srečal. Skratka, predavatelj nikakor ne sodi v kategorijo "prodajalcev", ki prodajajo svoje znanje na čas. Predavatelj je bil poklican za ta šport, ki ga tudi živi. To se vidi na vsakem koraku. Želim si, da bi v našem majhnem teniškem prostoru njegovo znanje. izkušnje in energijo bolj cenili in izkoristili.

  Andraž V..

 • Še veliko se moram naučiti

  Ocena

  Tečaj in nasploh vsebine so se mi zdele odlične. Ena stvar, ki bi jo morda izpostavila je to, da je tečaj malce naporen (3 intenzivni dnevi zapored). Morda bi bilo lažje, če bi se tečaj izvedel v petih vikendih. Tako bi morda bilo malo lažje ostati zbran preko celega tečaja. Ampak vseeno ni bilo prehudo in se splačalo potruditi. Pred začetkom tečaja sem mislila, da vem že skoraj vse o tenisu, saj sem bila tekmovalka več let. A ko sem spoznala, kako je poučevanje drugačno od igranja tenisa, sem ugotovila, da se moram še ogromno naučiti. :)

  Maša K.